สำนักสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย | 025771049

Welcome to

สำนักสารสนเทศ


ICT


หน่วยงานสนับสนุนด้านไอทีทันสมัย โปร่งใส่ ตรวจสอบได้


Contact สำนักสารสนเทศ


Address: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Phone: 025771049
Email: webmaster@eau.ac.th